Regulamin korzystania z atrakcji – Strzelnica Łucznicza

 1. Przed wejściem na teren Strzelnicy Łuczniczej należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.
 2. Wstęp na teren Strzelnicy Łuczniczej następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających
  z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest obecność osoby dorosłej, która będzie kontrolować dziecko podczas wykonywania atrakcji.
 3. Każdy użytkownik Strzelnicy Łuczniczej zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się  z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Adventure Park Gdynia Kolibki.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 5. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 6. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu Strzelnicy Łuczniczej, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.  
 7. Każda osoba korzystająca ze Strzelnicy Łuczniczej, odbiera od instruktora sprzęt – łuk sportowy, 5 sztuk strzał.
 8. Wydany sprzęt podlega szczególnej uwadze. Nie powinno się opierać łuku o ziemię, naciągać pustej cięciwy, wyginać strzał czy wbijać ich w podłoże.
 9. Obowiązuje kategoryczny zakaz biegania ze strzałami w ręku.
 10. Korzystanie ze Strzelnicy Łuczniczej następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora.
 11. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich, a podczas niego wymagane jest szczególne skupienie. Nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników. 
 12. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 13. Instruktor pozostaje na terenie Strzelnicy Łuczniczej na czas szkolenia oraz sprawdzenia umiejętności klienta. Po pomyślnej weryfikacji opuszcza teren strzelnicy.
 14. Niedozwolone jest wchodzenie na tor strzelnicy w trakcie trwania strzelania.
 15. Obowiązuje kategoryczny zakaz strzelania w kierunku innym niż kierunek tarcz!
 16. Podczas zbierania strzał należy zachować szczególną ostrożność.
 17. Tylko jedna osoba jednocześnie może zbierać strzały i wyciągać je z pola tarcz.
 18. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach sprzętu oraz na terenie Strzelnicy Łuczniczej.
 19. Personel ma prawo wyprosić z terenu Strzelnicy Łuczniczej osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 20. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie
  z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności Strzelnicy Łuczniczej, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)
 21. INSTRUKCJA KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU ŁUCZNICZEGO ORAZ ZASAD DOTYCZĄCYCH PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE STRZELNICY ŁUCZNICZEJ.
 1. Aby rozpocząć strzelanie należy ustawić się bokiem w kierunku tarcz;
 2. Łuk należy chwycić ręką przeciwną do dominującej (osoby praworęczne lewą,
  a leworęczne prawą);
 3. Strzałę należy ułożyć na półeczce, grotem w stronę celu, lotką prowadzącą równolegle do ramion łuku,
  a następnie zacisnąć końcówkę na cięciwie (pomiędzy koralikami);
 4. Ręka trzymająca łuk musi być wyprostowana w łokciu, a nadgarstek lekko odchylony tak, aby cięciwa nie ocierała się o przedramię;
 5. Cięciwę należy naciągać dwoma palcami (wskazującym i środkowym), układając jeden nad, a drugi pod strzałą nie dotykając jej;
 6. Podczas naciągania cięciwy klient powinien stać wyprostowany, a łokieć ułożyć prostopadle do reszty ciała;
 7. Cięciwę należy naciągać do maksymalnego odgięcia ramienia w tył;
 8. Po wycelowaniu w tarczę następuje zwolnienie cięciwy poprzez wyprostowanie palców;
 9. Zbieranie strzał dozwolone jest jedynie w przypadku gdy żaden z uczestników nie ma naciągniętej cięciwy;

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?