Regulamin Ogólny Obiektu Adventure Park

 1. Adventure Park Gdynia Kolibki (zwany dalej również Obiektem) jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, administrowanym przez Fundację „KOLIBOWIE” siedzibą w Gdyni (zwane dalej Organizatorem).
 2. Na terenie obiektu zlokalizowane są urządzenia i instalacje służące do rekreacji i dyscyplin sportowych oraz wyznaczono miejsca i obszary służące wykonywaniu określonych aktywności.
 3. Przed wejściem na teren należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu oraz pozostałymi regulaminami poszczególnych usług i stosować się do ich postanowień.
 4. Wstęp na teren Adventure Park Gdynia Kolibki następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usług, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice, bądź opiekunowie prawni. Klienci zobowiązani są pisemnie poinformować Organizatora o stanie zdrowia uniemożliwiającym korzystanie z Obiektu.
 5. Godziny otwarcia Obiektu Adventure Park Gdynia Kolibki określone są w aktualnej ofercie.
 6. Każdy użytkownik Obiektu zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń i instalacji na terenie Obiektu oraz, o ile jest to wymagane, do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Adventure Park Gdynia Kolibki.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu Obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu Obiektu.
 8. Na terenie Adventure Park Gdynia Kolibki odbywają się zajęcia i działania uważane powszechnie za działania obarczone podwyższonym ryzykiem. Osoby przebywające na terenie, jak i korzystające z Obiektu, zobowiązane są w szczególności do:
  • minimalizowania ryzyka własnego oraz osób trzecich;
  • poszanowania mienia znajdującego się na terenie Obiektu;
  • przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;
  • nie wchodzenia na tory i trasy przeznaczone do uprawiania aktywności oraz poruszania się pojazdów mechanicznych, oznaczone na planie Obiektu, jak też wytyczone oponami, taśmą ostrzegawczą itp.;
  • nie wchodzenia w obszary oznaczone jako strzelnice –paintballowa, łucznicza, pneumatyczna itp.;
  • nie korzystania z urządzeń i instalacji wysokościowych bez odpowiedniego przeszkolenia, wyposażenia, zgody personelu Adventure Park Gdynia Kolibki;
  • przestrzegania regulaminu ogólnego oraz regulaminów poszczególnych atrakcji;
  • bezzwłocznego informowania obsługi o zaobserwowanych nieprawidłowościach, zagrożeniach, niebezpieczeństwach itp.
 9. Osoby korzystające z Obiektu -świadome podwyższonego ryzyka Obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 10. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  ➢palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych – poza miejscami wyznaczonymi;
  ➢wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
  ➢wstępu osób pod wpływem alkoholu oraz osób podejrzewanych o spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu właściciel Obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się w chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 12. Teren Adventure Park Gdynia Kolibki jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu Obiektu oraz instrukcji.
 13. Za celowe zniszczenie, bądź zagubienie elementów wyposażenia Obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% (słownie: sto procent) wartości zniszczonego, bądź zgubionego sprzętu czy wyposażenia.
 14. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie Obiektu pieniądze oraz przedmioty wartościowe. Organizator nie przechowuje rzeczy klientów.
 15. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu Obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach powstałych podczas pobytu na terenie Adventure Parku.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w celach ubezpieczeniowych, weryfikacyjnych.
 18. Fundacja „KOLIBOWIE” posiada stosowną do wykonywanych usług polisę odpowiedzialności cywilnej – szczegółowe informacje zostaną udzielone na życzenie.

 

Zasady oraz warunki
dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.

 1. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w Obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 2. Obowiązujący cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej Adventure Park Gdynia Kolibki , a także w recepcji usytuowanej na terenie Obiektu.
 3. Bilety i karnety zakupić można w recepcji znajdującej się na terenie Obiektu.
 4. Bilet upoważniający do udziału w zajęciach ważny jest jedynie w dniu zakupu.
 5. W uzasadnionych przypadkach obsługa Obiektu ma prawo odmówić sprzedaży biletu, bądź też korzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 6. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi w przypadku gdy obsługa nie jest w stanie przeprowadzić atrakcji z winy klienta (nieodpowiedni wybór atrakcji w stosunku do możliwości fizycznych i psychicznych/ stanu zdrowia, pozytywny wynik podczas badania alkomatem itp.).
 7. Rezerwacja terminu zajęć odbywa się indywidualnie w recepcji, telefonicznie lub mailowo.
 8. W przypadku dokonania rezerwacji terminu przez Uczestnika, niezbędne jest wpłacenie bezzwrotnego zadatku, w ciągu 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji. Płatności dokonać można w recepcji lub przelewem na konto bankowe (zakładka kontakt).
 9. W przypadku braku dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty potwierdzającej rezerwację w ciągu 48 godzin od momentu jej złożenia, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 10. W przypadku odwołania zarezerwowanego terminu zajęć na mniej niż pięć dni przed zarezerwowanym terminem, wpłacona kwota zadatku przepada.
 11. W przypadku odwołania rezerwacji  wcześniej niż z pięciodniowym wyprzedzeniem jest możliwość przeniesienia wpłaconej kwoty zadatku na inną rezerwację/ voucher podarunkowy.

 

Vouchery podarunkowe

 1. Voucher podarunkowy zakupić można stacjonarnie w recepcji znajdującej się na terenie Obiektu oraz zdalnie wysyłając wiadomość mailową lub wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
 2. Vouchery zamówione zdalnie wysyłane są przesyłką Inpostu (dodatkowy koszt przesyłki to 20 zł) w dniu lub dzień po otrzymaniu wpłaty. Wysyłka voucherów o wartości powyżej 300 zł  – gratis. Nie odpowiadamy za terminy realizacji usług przez przewoźnika.
 3. Voucher upoważniający do skorzystania z atrakcji ważny jest rok od dnia zakupu, a data ważności wyszczególniona jest w jego prawym, górnym rogu.
 4. W przypadku chęci zrealizowania zakupionego vouchera należy dokonać wcześniejszej rezerwacji.
 5. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem, w przeciwnym przypadku voucher traci ważność.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa Obiektu ma prawo odmówić realizacji vouchera osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. Voucher nie podlega wymianie/ zwrotowi gdy obsługa nie jest w stanie przeprowadzić atrakcji z winy klienta (nieodpowiedni wybór atrakcji w stosunku do możliwości fizycznych i psychicznych/ stanu zdrowia, pozytywny wynik podczas badania alkomatem itp.).
 8. Istnieje możliwość przedłużenia ważności vouchera. W tym celu należy skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Koszt przedłużenia ważności vouchera wynosi 50 zł/ miesiąc.

 

Postanowienia końcowe.

 1. Wszystkich Uczestników zajęć obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Rezerwacja terminu zajęć oraz wykupienie biletu/ karnetu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych regulaminem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?