Regulamin korzystania z atrakcji – Skok Adrenaliny

 1.  Przed skorzystaniem z atrakcji Skok Adrenaliny należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu  oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.  
 2. Wstęp na Skok Adrenaliny następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni. W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest obecność osoby dorosłej podczas realizowania atrakcji.
 3. Każdy użytkownik Skoku Adrenaliny zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się  z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Adventure Park Gdynia Kolibki.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 5. Osoby korzystające z SKOKU ADRENALINY- świadome podwyższonego ryzyka obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 7. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu Skoku Adrenaliny, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.  
 8. Na Skoku Adrenaliny obowiązuje ograniczenie wagowe do 120 kg.
 9. Każda osoba korzystająca z Skoku Adrenaliny, odbiera od instruktora sprzęt asekuracyjny (uprząż z lonżami, karabinki, kask) Nie ma możliwości wstępu z własnym sprzętem (z wyłączeniem rękawiczek).
 10. Jedynie personel Adventure Parku upoważniony jest do zakładania i zdejmowania uprzęży oraz kasków. Niedopuszczalne jest poprawianie założonego sprzętu we własnym zakresie.
 11. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników. 
 12. Sprzęt asekuracyjny podlega szczególnej uwadze. Karabinki i bloczek do momentu szkolenia mają pozostać na ramieniu lub wpięte w pomarańczowe pętelki przy uprzęży. Nie mogą obijać się i dotykać ziemi.  
 13. Długie włosy muszą zostać związane gumką, tak aby nie wkręciły się w karabinki czy inne elementy Skoku Adrenaliny.
 14. Korzystanie z toalety, palenie tytoniu, spożywanie jedzenia z założoną uprzężą jest surowo zabronione.
 15. Wejście na Skok Adrenaliny następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora oraz wyrażeniu przez niego zgody.
 16. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich, a podczas niego wymagane jest szczególne skupienie. Nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników. 
 17. Instruktor ma prawo odmówić wejścia na atrakcję osobie, której umiejętności są niewystarczające, bądź istnieje obawa, że na skoku będzie stwarzać zagrożenie dla siebie jak i osób trzecich, bez możliwości zwrotu kosztów biletu. 
 18. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe, problemy z kręgosłupem lub inne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Skoku Adrenaliny.
 19. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 20. Instruktor przez cały czas pozostaje na terenie Skoku Adrenaliny.
 21. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach.
 22. Personel ma prawo wyprosić z terenu Skoku Adrenaliny osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 23. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności skoku, częściowo lub całkowicie w razie wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)
 24. Wszystkich uczestników Skoku Adrenaliny obowiązuje niniejszy regulamin.

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?