Regulamin organizacji Urodzin dla Dzieci

§1 Postanowienia ogólne
 1. Adventure Park Gdynia Kolibki (zwany dalej również Obiektem) jest obiektem rekreacyjno-sportowym, administrowanym przez Fundację Kolibowie z siedzibą w Gdyni (zwane dalej Organizatorem) organizującym przyjęcia urodzinowe dla dzieci na podstawie rezerwacji rodziców/opiekunów (zwanych dalej Klientami).
 2. Organizacja przyjęcia urodzinowego jest możliwa w każdym dowolnym terminie po wcześniejszej rezerwacji, pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Przyjęcia urodzinowe organizowane są we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych. 
 4. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
 5. Za dostarczenie przekąsek, napoi i tortu urodzinowego dla gości urodzinowych odpowiedzialny jest rodzic/ opiekun, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję w wyznaczonym do tego celu miejscu, o czym stanowi podpunkt nr 6.
 6. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Miejsce to zostanie przedstawione w dniu rezerwacji, przed rozpoczęciem wykonywania programu urodzinowego lub na życzenie Klienta we wcześniejszym terminie.
 7. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego świętować może maksymalnie dwoje solenizantów.
 8. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego Adventure Park pozostaje dostępny dla klientów indywidualnych, co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji budynku recepcji na wyłączność przyjęcia urodzinowego w godzinach otwarcia Adventure Parku.
§2 Czas trwania przyjęcia urodzinowego
 1. Czas przyjęcia urodzinowego liczy się od godziny rezerwacji. Wszelkie opóźnienia wiążą się ze skróceniem czasu trwania programu.
 2. Miejsce urodzinowe jest zarezerwowane na maksymalnie 4h. Po upływie tego czasu należy je bezzwłocznie zwolnić.
 3. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego odbywającego się w tym samym dniu.
 4. Podczas urodzin solenizant oraz jego goście mogą bezpłatnie korzystać z mini parku linowego po wcześniejszym pobraniu opaski wstępu.
 5. Podany czas trwania wybranego programu jest czasem przybliżonym. Może on się skrócić lub wydłużyć ze względu na wiek dzieci, ich ilość jak i sprawność fizyczną. 
 6. Każdy program składa się z dwóch części – części tematycznej, leśnej oraz zajęć stacjonarnych – oddzielonych 15-20 minutową przerwą. W czasie trwania przerwy dzieci oddawane są pod opiekę rodziców.  
 7. Podczas trwania przyjęcia urodzinowego wymagana jest obecność rodziców/ opiekunów solenizanta na terenie Adventure Parku.
§3 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego
 1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście, mailowo lub telefonicznie pod nr tel. 600 263 500.
  Podczas rezerwacji należy wybrać konkretny termin, godzinę oraz podać przybliżoną ilość i wiek osób, a także wybrany program. 
 2. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest wpłata zadatku w wysokości 450 zł, płatnej gotówką / kartą płatniczą w recepcji Adventure Park, bądź przelewem na rachunek bankowy. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz z akceptacją Regulaminu Ogólnego Obiektu. 
 3. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 5 dni przed terminem przyjęcia urodzinowego. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą przyjęcia.
 4. Zadatek w wysokości 450 PLN nie podlega zwrotowi.
 5. W wyjątkowych przypadkach Organizator może zdecydować o jednorazowym przełożeniu zadatku na kolejny termin lub o zwrocie kwoty w formie vouchera podarunkowego. Warunkiem jest zgłoszenie konieczności zmiany terminu/ odwołania rezerwacji najpóźniej na 5 dni przed terminem rezerwacji.
§4 Uczestnicy przyjęcia urodzinowego
 1. Organizacja przyjęcia urodzinowego w Adventure Park wiąże się z oświadczeniem Klienta, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych gości urodzinowych w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza również, że solenizant oraz zaproszone dzieci nie cierpią na schorzenia, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w przyjęciu oraz będących klientami indywidualnymi.
 2.  Za gości urodzinowych uważane są dzieci w wieku wskazanym w danym programie. Dzieci młodsze (rodzeństwo gości) mogą bezpłatnie korzystać z mini parku linowego oraz placu zabaw.
5. Płatności
 1. Minimalna ilość osób wynosi 10 (łącznie z solenizantem). Jeśli liczba uczestników jest mniejsza należy ponieść opłatę jak za minimalną ilość. 
 2. Opłata zostaje pobrana za faktyczną ilość osób, która stawi się na urodzinkach, chyba że liczba uczestników znacząco się zmniejszyła się i nie zostało to wcześniej zgłoszone.
 3. Płatności za przyjęcie urodzinowe dokonuje się gotówką /kartą płatniczą w recepcji Adventure Park nie później niż do zakończenia drugiej części programu.
 4. Ilość osób dorosłych na przyjęciu urodzinowym nie może przekraczać 8. W przypadku przekroczenia niezbędne jest uiszczenie płatności za każdą dodatkową osobę dorosłą w wysokości 15zł/os.
   
§6 Odpowiedzialność stron
 1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Organizator udostępnia atrakcje zawarte w programie oraz miejsce urodzinowe dla gości przyjęcia.
 3. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką Klienta organizującego przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych.

 

§7 Dane osobowe i wizerunek
 1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych.
 2. Chęć skorzystania z usług Adventure Park wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta, solenizanta oraz gości urodzinowych. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.
 4. Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej lub w innych mediach społecznościowych Adventure Park bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.
§8 Siła wyższa
 1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w rezerwacji, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch, powódź, klęski żywiołowe itp.
§9 Postanowienia końcowe
 1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią rezerwacji osobistej, mailowej lub telefonicznej.
 4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego.
 5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu przyjęcia rezerwacji.

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?