Regulamin korzystania z atrakcji – Zjazd Linowy – Tyrolka

 1. Przed wejściem na Zjazd Linowy – Tyrolkę należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.
 2. Wstęp na Zjazd Linowy – Tyrolkę następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni. 
 3. Każdy użytkownik Zajzdu Linowego – Tyrolki zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się  z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Adventure Parku.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 5. Osoby korzystające z Zjazdu Linowego – Tyrolki – świadome podwyższonego ryzyka obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 7. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu Zjazdów Linowych – Tyrolek, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.  
 8. Na Zjazdach linowych – Tyrolkach obowiązuje ograniczenie wagowe do 120 kg.
 9. Każda osoba korzystająca z Zjazdów lLinowych – Tyrolek, odbiera od instruktora sprzęt asekuracyjny (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy, kask). Nie ma możliwości wstępu z własnym sprzętem.
 10. Jedynie personel Adventure Parku upoważniony jest do zakładania i zdejmowania uprzęży oraz kasków. Niedopuszczalne jest poprawianie założonego sprzętu we własnym zakresie.
 11. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników. 
 12. Sprzęt asekuracyjny podlega szczególnej uwadze. Karabinki i bloczek do momentu zjazdu mają pozostać na ramieniu lub wpięte w pomarańczowe pętelki przy uprzęży (tzw. szpejarki). Nie mogą obijać się i dotykać ziemi.  
 13. Długie włosy muszą zostać związane gumką, tak aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy konstrukcyjne. 
 14. Korzystanie z toalety, palenie tytoniu, spożywanie jedzenia z założoną uprzężą jest surowo zabronione. 
 15. Zjazd Tyrolką następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora oraz wyrażeniu przez niego zgody.
 16. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich, a podczas niego wymagane jest szczególne skupienie. Nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników.  
 17. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Zjazdów Linowych – Tyrolek.
 18. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 19. Podczas korzystania z Zjazdu linowego – Tyrolki klient cały czas pozostaje pod opieką instruktorów.
 20. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach sprzętu.
 21. Personel ma prawo wyprosić z terenu obiektu osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 22. Personel Adventure Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie
  z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności Zjazdu linowego – Tyrolki, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)
 23. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ATRAKCJI – ZJAZDY LINOWE – TYROLKA
 1.  
 1. Zapinaniem sprzętu zjazdowego i asekuracyjnego zajmują się instruktorzy.
 2. Na znak instruktora należy złapać za trzy lonże przyczepione do uprzęży biodrowej, usiąść wygodnie, podnieść nogi lekko do góry.
 3. Łapanie za linę stalową podczas zjazdu może spowodować uszkodzenie ciała!
 4. Podczas zjazdu nie należy machać rękoma oraz nogami.
 5. Przed dojazdem do podestu należy zgiąć nogi w kolanach i podciągnąć je pod brodę.
 6. Nie należy próbować wyhamowywać się samemu! 

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?