Regulamin korzystania z atrakcji – Szlak bajkowych domków w koronach drzew

 1. Przed wejściem na teren Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu  oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.
 2. Wstęp na Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usług, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni. Klienci zobowiązani są pisemnie poinformować Organizatora o stanie zdrowia uniemożliwiającym korzystanie z obiektu. 
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 4. Osoby korzystające z Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew – świadome podwyższonego ryzyka obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 5. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Personel Adventure Parku ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu personel ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 6. Adventure Park Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.  
 7. Na Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew obowiązuje ograniczenie wagowe do 120 kg, a minimalny wiek uczestników to 5 lat.
 8. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników. 
 9. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu podczas przejścia jest surowo zabronione. 
 10. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew.
 11. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu wejścia na pierwszy domek. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przejściu na kolejną kładkę, atrakcję uważa się za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 12. Szlak Bajkowych Domków w Koronach Drzew to atrakcja samoobsługowa, nie wymagająca specjalistycznego sprzętu asekuracyjnego.
 13. Dzieci do 9-go roku życia mogą przemieszczać się po Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 14. Podczas przejścia obowiązuje całkowity zakaz biegania, skakania, huśtania się na elementach do tego nie przeznaczonych.
 15. Zakazane jest przestawianie, wynoszenie rzeczy i instalacji zamontowanych w poszczególnych domkach, a także pozostawianie śmieci, niszczenie wyposażenia.
 16. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach na Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew.
 17. Personel ma prawo wyprosić z terenu Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 18. Personel Adventure Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności Szlaku Bajkowych Domków w Koronach Drzew, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)
 19. INSTRUKCJA PRZECHODZENIA PRZEZ SZLAK BAJOWYCH DOMKÓW W KORONACH DRZEW
 1. Na kładkach łączących domki mogą przebywać jednocześnie maksymalnie trzy osoby;
 2. W każdym z domków może przebywać jednocześnie maksymalnie pięć osób;
 3. Podczas przechodzenia przez kładki należy trzymać się siatki asekuracyjnej lub lin;
 4. Podczas przejścia należy zachować spokój, nie biegać, nie skakać oraz nie bujać kładkami;
 5. Wewnątrz domków znajdują się przedmioty, które można oglądać, dotykać, sprawdzać jak działają;
 6. Obowiązuje kategoryczny zakaz wychylania się/ wchodzenia na balustradę balkonu w pierwszym domku!
 7. Aby dostać się na przejście między drugim i trzecim domkiem należy wejść po drabince i przejść przez otwór w „suficie” drugiego domku.
 8. W celu przejścia z trzeciego do czwartego domku należy udać się drabiną w górę;
 9. Aby opuścić Szlak Bajkowych Domków w Koronach Drzew należy udać się do ostatniego – piątego domku i zjechać przystosowaną do tego rurą, udać się w trzecim domku drabiną w dół lub cofnąć się do pierwszego domku i wyjść wejściem;
 10. W przypadku zsunięcia się do siatki asekuracyjnej należy chwycić się jej jak najwyżej nad głową i podciągając się wejść na kładkę;

   

Wszystkich uczestników atrakcji Szlak Bajkowych Domków w Koronach Drzew obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin ogólny obiektu.

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?