Regulamin korzystania z atrakcji – Ściana wspinaczkowa TRILINE

 1. Ściana wspinaczkowa TRILINE jest obiektem administrowanym przez Fundację KOLIBOWIE z siedzibą w Gdyni.
 2. Przed wejściem na ściankę wspinaczkową TRILINE należy bezwzględnie zapoznać się z Regulaminem Ogólnym Obiektu oraz Regulaminem Ściany Wspinaczkowej TRILINE.
 3. Wstęp na TRILINE następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni.
 4. Prawo do skorzystania z ściany wspinaczkowej mają wyłącznie osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu samoasekuracji lub osoby z opiekunem posiadającym wyżej wymienione umiejętności. .
 5. Osoby chcące skorzystać z ściany wspinaczkowej zobowiązane są do uprzedniej rejestracji i dokonania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem w recepcji Adventure Park Gdynia Kolibki w godzinach 09:00 – 19:00.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 7. Osoby korzystające z Ściany Wspinaczkowej TRILINE– świadome podwyższonego ryzyka obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 8. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 9. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu Ściany Wspinaczkowej TRILINE, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 10. Osoby korzystające z Ściany Wspinaczkowej TRILINE zobowiązane są do wyposażenia się w atestowany sprzęt niezbędny do wspinaczki. W przypadku braku posiadania poszczególnych elementów ekwipunku jest możliwość wypożyczenia sprzętu w recepcji Adventure Park Gdynia Kolibki, po uprzednim uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 11. Możliwe jest korzystanie z ścian pionowych z asekuracją automatyczną, przylegających do TRILINE za dodatkową opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem.
 12. Pierwszeństwo do korzystania z ścian pionowych z asekuracją automatyczną mają uczestnicy biorący udział w zajęciach grupowych na terenie Adventure Park Gdynia Kolibki (urodzinki, grupy szkolne itp.) oraz klienci indywidualni odwiedzający Adventure Park Gdynia Kolibki.
 13. Ściana wspinaczkowa TRILINE czynna jest od godziny 09:00 do zmroku.
 14. Należy wspinać się w strojach sportowych niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym (wspinaczkowym lub sportowym z jasną, niebrudzącą podeszwą). Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach i klapkach.
 15. Obowiązuje zakaz stawania, deptania oraz chodzenia po linach wspinaczkowych.
 16. W przypadku zajęć grupowych / sekcji, prowadzonych przez instruktora, odpowiada on za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
 17. Instruktor prowadzący zajęcia grupowe / sekcje ma prawo usunąć z terenu ściany osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń.
 18. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki.
 19. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia); ocena poprawności należy do instruktora (pod warunkiem, że jest na ścianie), asekuracja dolna jest możliwa także podczas zorganizowanych zajęć z instruktorem. Instruktor/operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający się udokumentuje, że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.
 20. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 razy więcej niż osoba asekurująca.
 21. Obowiązuje całkowity zakaz wspinania się bez asekuracji!
 22. Obowiązuje całkowity zakaz przechodzenia i przebywania bezpośrednio pod osobą wspinająca się.
 23. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności: przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu, wspinanie nad lub pod inną osobą, asekurowanie w oddaleniu od ściany, asekuracja na siedząco.
 24. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia sekcji, zajęć grupowych, szkoleń, treningów personalnych bez uzyskania wcześniejszej zgody administratora obiektu.
 25. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej – wędki, stanowiska, ekspresy itp) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 26. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest tez pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.
 27. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany.
 28. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać, około 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.
 29. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 30. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.
 31. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów.
 32. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 33. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu instruktorowi/operatorowi lub w recepcji Adventure Park Gdynia Kolibki.
 34. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania w kwestiach spornych nieuwzględnionych w regulaminie.

 
FUNDACJA KOLIBOWIE
ul. Bernadowska 1
81-553 Gdynia
NIP: 586 233 48 79

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?