Regulamin korzystania z atrakcji – Rozgrywki Paintball

 1.  Przed rozpoczęciem Rozgrywek Paintball należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu  oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.  
 2. Wstęp na pole paintballowe oraz teren je okalający następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni. 
 3. Każdy Uczestnik Rozgrywek Paintball zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się  z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Adventure Park Gdynia Kolibki.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu Obiektu.
 5. Osoby biorące udział w Rozgrywkach Paintball – świadome podwyższonego ryzyka Obiektu, powinny dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 7. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu Rozgrywek Paintball, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.  
 8. Podczas Rozgrywek Paintballowych obowiązuje ograniczenie wiekowe – minimalny wiek uczestników to 18 lat, z zastrzeżeniem punktu 9.
 9. Prawo do udziału w rozgrywkach paintball mają również Uczestnicy, którzy ukończą minimum 14 rok życia, pod warunkiem, że na polu paintballowym przez cały czas trwania rozgrywek obecny będzie rodzic/ opiekun prawny biorący pełną odpowiedzialność za małoletniego podopiecznego. 
 10. Wyjątkiem od punktu 9. Są rozgrywki paintball prowadzone podczas wcześniej zarezerwowanego programu urodzinowego/ szkolnego. W ich przypadku niezbędne jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań oraz zgoda na udział podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego jednak nie jest konieczna stała obecność opiekuna prawnego na polu paintballowym. 
 11. Każda osoba biorąca udział w rozgrywkach paintball, odbiera od instruktora sprzęt niezbędny do ich przeprowadzenia (kombinezon ochronny, maskę, marker paintballowy, kulki we wcześniej zadeklarowanej ilości). Nie ma możliwości wstępu z własnym sprzętem (z wyłączeniem rękawiczek).
 12. Jedynie personel Adventure Parku upoważniony jest do ładowania butli sprężonym powietrzem, usuwania wszelkich usterek oraz uzupełniania kulek. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie wcześniej wymienionych czynności we własnym zakresie.
 13. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak,
  aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników. 
 14. Wypożyczony sprzęt (maska i marker paintballowy) podlega szczególnej uwadze. Szybę maski należy przecierać specjalnie przeznaczonymi do tego szmatkami/ ręcznikiem papierowym, sprzętu nie należy rzucać czy rozkręcać. 
 15. Obowiązuje kategoryczny zakaz uzupełniania pojemnika na amunicję (loadera) kulkami pozbieranymi z podłoża/ zanieczyszczonymi.
 16. Wejście na pole paintballowe następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora oraz wyrażeniu przez niego zgody.
 17. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich, a podczas niego wymagane jest szczególne skupienie. Nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników. 
 18. Instruktor ma prawo odmówić wejścia na pole paintballowe osobie, której umiejętności są niewystarczające, bądź istnieje obawa, że podczas rozgrywek będzie stwarzać zagrożenie dla siebie jak i osób trzecich, bez możliwości zwrotu kosztów biletu. 
 19. Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, u których wysiłek fizyczny może zagrażać zdrowiu lub życiu, nie powinny brać udziału w rozgrywkach paintball.
 20. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 21. Instruktor przez cały czas pozostaje w ścisłej okolicy pola do gry lecz nie na samym polu. Nie bierze on również udziału w rozgrywkach.
 22. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach na parku.
 23. Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego NINJA osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 24. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie
  z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?