Regulamin korzystania z atrakcji – Mini Quady

 1.  Przed wejściem na teren Mini Quadów należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu  oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.  
 2. Wstęp na atrakcję Mini Quady następuje na zasadach odpowiedzialności własnej osób korzystających
  z usługi, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, za których odpowiedzialność przyjmują rodzice,  bądź opiekunowie prawni. 
 3. Każdy użytkownik Mini Quadów zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się  z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń oraz do odbycia szczegółowego przeszkolenia wykonanego przez personel Adventure Park Gdynia Kolibki.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące się do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 5. Osoby korzystające z Mini Quadów / opiekunowie – świadomi podwyższonego ryzyka obiektu, powinni dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę własnych możliwości, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 6. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo odmówić skorzystania z atrakcji osobie, której zachowanie jest niezgodne z regulaminem, a także osobie, której zachowanie wskazuje na pozostawanie  pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Instruktor ma prawo w razie wątpliwości sprawdzić stan trzeźwości uczestnika. Jeśli jego stan wskazuje na spożycie alkoholu instruktor ma obowiązek odmówić korzystania z atrakcji.  W takim przypadku koszty za bilet nie zostają zwrócone.
 7. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu atrakcji Mini Quady, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.  
 8. Na Mini Quadach obowiązuje ograniczenie wiekowe, a minimalny wiek korzystającego to 6 lat.
 9. Organizator dopuszcza możliwość skorzystania z atrakcji przez uczestnika młodszego niż 6 lat w przypadku gdy opiekun/ rodzic zdecyduje się na zakup biletu wstępu obejmującego również stałą asystę instruktora (instruktor przemieszcza się na quadzie wraz z dzieckiem).
 10. Każda osoba korzystająca z Mini Quadów, odbiera od instruktora sprzęt niezbędny do przeprowadzenia atrakcji (wypożyczenie mini quada na czas trwania przejazdu oraz certyfikowany kask). Nie ma możliwości wstępu z własnym sprzętem.
 11. Jedynie personel Adventure Parku upoważniony jest do uruchamiania pojazdów oraz zakładania i zdejmowania kasków. 
 12. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak,
  aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników.  
 13. Długie włosy powinny zostać związane gumką, tak aby nie rozwiewały się za sprawą pędu powietrza. 
 14. Rozpoczęcie wykonywania atrakcji następuje po uprzednim przeprowadzeniu szkolenia przez instruktora oraz wyrażeniu przez niego zgody.
 15. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich, a podczas niego wymagane jest szczególne skupienie. Nie należy przeszkadzać instruktorowi oraz rozpraszać innych uczestników. 
 16. Instruktor ma prawo przerwać przejażdżkę quadem osobie, której umiejętności są niewystarczające, bądź istnieje obawa, że przemieszczając się po torze może stwarzać zagrożenie dla siebie jak i osób trzecich, bez możliwości zwrotu kosztów biletu. W takim przypadku, w miarę możliwości organizacyjnych instruktor może ale nie musi zaproponować asysty i dokończyć atrakcję asystując uczestnikowi (instruktor przemieszcza się na quadzie z dzieckiem). 
 17. Po zakupieniu biletu klient może zrezygnować z korzystania z atrakcji do momentu szkolenia. W tej sytuacji istnieje możliwość zwrotu pieniędzy bądź wymiany biletu na inną atrakcję. Jeśli natomiast rezygnacja następuje po przeprowadzeniu przez instruktora szkolenia atrakcja zostaje uznana za odbytą, a zwrot kosztów biletu nie przysługuje.
 18. Instruktor przez cały czas pozostaje na terenie toru do jazdy Mini Quadami.
 19. Klient zobowiązuje się do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach.
 20. Personel ma prawo wyprosić z terenu okalającego tor do jazdy osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
 21. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie
  z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności atrakcji Mini Quady, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu.

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?