Regulamin korzystania z atrakcji – Mini Park Linowy

 1. Przed wejściem na Mini Park Linowy należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem obiektu  oraz regulaminem usługi i stosować się do ich postanowień.  
 2. Wstęp dzieci na Mini Park Linowy następuje na odpowiedzialność rodziców,  bądź opiekunów prawnych. 
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, które nie stosują się
  do zaleceń personelu obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 4. Opiekunowie dzieci korzystających z Mini Parku Linowego – świadomi podwyższonego ryzyka obiektu, powinni dążyć do minimalizowania zagrożeń w szczególności poprzez właściwą ocenę możliwości podopiecznych, szczególnie wynikających ze stanu zdrowia, wieku  i kondycji fizycznej, a także umiejętności i innych okoliczności mogących mieć wpływ na przebieg podjętych działań.
 5. Adventure Park Gdynia Kolibki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym przemieszczaniem się po Mini Parku Linowym.  
 6. Na Mini Parku Linowym przebywać mogą dzieci do 12 – go roku życia.  
 7. Na Mini Parku Linowym wymagana jest obecność opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem  przechodzącym przez elementy parku.
 8. Do przechodzenia Mini Parku Linowego nie jest wymagany sprzęt asekuracyjny jednak na prośbę rodzica personel Adventure Parku może wypożyczyć kask co będzie wiązało się z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł.
 9. Wejście na Mini Park Linowy możliwe jest po uprzednim uiszczeniu opłaty oraz pobraniu opaski.
 10. Personel Adventure Parku ma prawo do podjęcia wyrywkowej kontroli biletów wstępu.
 11. Osoba nie posiadająca biletu wstępu zobowiązana jest do opuszczenia terenu Mini Parku Linowego
  po uprzednim uiszczeniu opłaty równowartej kwocie biletu.
 12. Bilet upoważnia do całodniowego przebywania na terenie Mini Parku Linowego.
 13. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 14. Bilet ważny jest jedynie w dniu zakupu.
 15. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu o wszelkich nieprawidłowościach i uszkodzeniach Mini Parku Linowego.
 16. Osoby nietrzeźwe obowiązuje całkowity zakaz przebywania w okolicy Mini Parku Linowego!.  
 17. Palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych w okolicy Mini Parku Linowego jest surowo zabronione. 
 18. Personel Parku zastrzega sobie prawo do:
  – usunięcia wszystkich osób nie przestrzegających zaleceń bezpieczeństwa oraz zachowujących się sprzecznie z zasadami kultury osobistej.
  – przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr itp.)

Masz pytania dotyczące oferty?

chcesz zapytać o szczegóły atrakcji?